سیاه نور سلام دوستان لطفاً هر کی این وبلاگ رو خوند یه کامنت خالی , پر , حتی یه نقطه هم شده بذاره !ا ایمیل: Mojtaba.yaghobi@yahoo.com باتشكر از بازدید شما jacob.ir Love starts with L and ends with e exactly like Lie http://yaghobi.mihanblog.com 2020-10-24T00:29:22+01:00 text/html 2017-08-26T15:07:39+01:00 yaghobi.mihanblog.com م.یعقوبی بهارنارنج یا بهار بارنج؟ http://yaghobi.mihanblog.com/post/29 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/12/33456/BaharNaranj.jpg" alt="Black Light" width="673" vspace="0" hspace="0" height="426" border="0" align="bottom"></div><font size="3"><br>نگاه کن...</font> <p><font size="3">بهار است اما بوی" بهار نارنج "نمی آید</font></p> <p><font size="3">نه "بهار" اش&nbsp;هست و نه "نا" اش</font></p> <p><font size="3">هرچه مانده است "رنج" است!</font></p> <p><font size="3">نمی دانم ب<strong>ی</strong> هم خواهیم رفت یا ب<strong>ی</strong> هم خواهیم ماند.</font></p> <p><font size="3">کاش حاج نوروز امسال عیدی&nbsp;&nbsp; برایمان "الف"می آورد می نشاند بجای هرچه<strong>"ی"</strong> میان من و توست....</font></p> <p><font size="3">تا یا<strong> با</strong> هم میرفتیم یا <strong>با</strong> هم می ماندیم...</font></p> <p><font size="3">کمی عجیب شده ام اینروزها...شاید بیشتر از دیروزها ؛کمتر از فرداها.....</font></p> <p><font size="3">فردا...</font></p> <p><font size="3">فردا چه خواهد شد برای منی که کودک دیروزم...مرد امروز و شاید&nbsp;پدر فردا...؟؟؟؟</font></p> <p><font size="3">فردایی که نه من دیده ام و نه تو نه هیچ یک از اهالی این پس کوچه های غریب!</font></p> <p><font size="3">فردایی که تو می بخشی به من...سر بسته اما "به شرط چاقو" !</font></p> text/html 2015-11-06T09:25:12+01:00 yaghobi.mihanblog.com م.یعقوبی گنگ بودی http://yaghobi.mihanblog.com/post/93 <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL" align="center"><img src="http://blacklight.persiangig.com/image/BlackLight-Gong%20bodi.jpg" alt="Black Light" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; " dir="RTL"><font size="2"><br></font><font face="Mihan-Koodak" size="3">گنگ بودی</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">درهنگامه ی نابهنگام صدا</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">گم بودی</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">و من نزدیک هیاهو</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دور بودم از</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">شنیدنت</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">آدمک ها</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">با گونه گونی رنگهاشان</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">چندان بی شرمانه به دیدگانم تجاوزکردند</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">که تو </font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">از بی رنگی صادقانه ات</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">به چشم نیامدی</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">رنگ ها</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">آکنده از نیرنگ</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">در انبساط ویرانگر خویش</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">گرداگرد نگاه من </font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دیواری برآوردند</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تا من</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">در غفلتی غلیظ</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">بر فراز آن پرچمی بیاویزم</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">که ازتابش ساده ی بیرنگی ناتوانی کرد</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">اینک </font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">فرود آمده از یاس بلند سال ها</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تو را می بینم</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">که در منشور دلم</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">پررنگ تراز همه ی رنگ ها </font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">می تابی</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">ومن درانبوهه ی رنگ ها</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تنها تورا می شناسم</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">که بی رنگی </font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">دیگر</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تویی</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">و</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" size="3">چشم هایم...</font></p> text/html 2015-09-08T19:05:22+01:00 yaghobi.mihanblog.com م.یعقوبی تولدم مبارک !؟ http://yaghobi.mihanblog.com/post/105 <br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/12/33456/Birthday18696.jpg" alt="Black Light" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br></div> text/html 2015-06-16T11:36:12+01:00 yaghobi.mihanblog.com م.یعقوبی 175 غـروب و یک دنیـا http://yaghobi.mihanblog.com/post/102 <div align="center"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/12/33456/175.jpg" alt="Black Light" border="0" height="261" hspace="0" vspace="0" width="510" align="bottom"><br></div><br><font size="3">خدا کند امروز<br> هیچ مادری به استقبال نیاید.....<br> قیامت می شود<br> مادر اغوش باز می کند<br> دستها بسته اند<span class="text_exposed_show"><br> حسرت در اغوش کشیدن را چه می کند؟<br> عجب حکایتی است امروز.....</span></font> text/html 2015-04-13T06:17:07+01:00 yaghobi.mihanblog.com م.یعقوبی دلمان خوش است... http://yaghobi.mihanblog.com/post/101 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align="center"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="AR-SA"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/12/33456/BlackLightLook.jpg" alt="Black Light" align="bottom" border="0" height="395" hspace="0" vspace="0" width="596"></span></p><br><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font size="3">دلمان خوش است که نگاهمان آبی باشد و برای خود دقایقی از اوج عشق و احساس با نگاهی سرد و حبس شده&nbsp; رقم بزنیم.</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font size="3">حتی دقایق هم از گذر خود شرمسارند ...</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font size="3">که چرا نتوانستند برای ثانیه ای توجه مرا به گذر زمان جلب کنند؟</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font size="3">ومن چه بی پروا ساعت خویش را شکستم که مبادا نگاهم را آزرده سازد...!</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><br></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font size="3"><font color="#FF0000"><br></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font color="#FF0000" size="2">پی نوشت:</font><font size="2"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font size="2">هیچکس دوست ندارد که بمیرد و همه دوست دارند که به بهشت بروند!</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font size="2"> غافل از اینکه برای به بهشت رفتن باید مرد...!</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="AR-SA"><br></span></p> text/html 2015-02-13T08:29:18+01:00 yaghobi.mihanblog.com م.یعقوبی تلخ و شیرین http://yaghobi.mihanblog.com/post/100 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/12/33456/BlackLight16.jpg" alt="Black Light" align="bottom" border="0" height="391" hspace="0" vspace="0" width="627"></font></p><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></p><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">چقدرشیرینه کسی را داشته باشی و بهش بگی "بابا"</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">چقدر شیرینه دلت بلرزه، <a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1">بغض</a>ت بشکنه <a name="OLE_LINK4"></a><a name="OLE_LINK3">وهق هقت </a>بلند شه و جای نداشته باشی جزء آغوش گرمش!</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">چقدر تلخه یادشو قاب بگیری و گوشه دلت آویزون کنی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">چقدر تلخه <a name="OLE_LINK6"></a><a name="OLE_LINK5">جای خالیشو </a>آه بکشی و تا یکی میگه "بابا" دنیات زیرو رو شه</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">عاشقم...</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">خدایا کمکم کن</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">مجنون کرده مرا یاد معشوق...</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font></p> text/html 2014-08-15T19:15:56+01:00 yaghobi.mihanblog.com م.یعقوبی من بی تو هیچم، تو باورم نکن http://yaghobi.mihanblog.com/post/99 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br><br><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/12/33456/Daddy.jpg" style="max-width:300px"></font><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br>دست می کشم بر روی تمام تنهایی ام<br>انگار که فقط خود خودم مانده ام و دنیایی پر از خالی!<br>کاش پدرم بود تا اشکهایم را پاک می کرد، کاش بود و خاموش می کرد آتشی که از نبودش بر دلم شعله افکنده <br>مگر میتوان فراموش کرد نبودنش را!<br>اگر تمام الفبای فارسی را داشته باشم باز هم دو حرف اولش را برمیدارم "بابا"<br>کاش آدمهای بجای مرهم بودن درد را میفهمیدند<br><br> </font> text/html 2014-05-08T19:03:47+01:00 yaghobi.mihanblog.com م.یعقوبی تنهایی http://yaghobi.mihanblog.com/post/98 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><img src="http://blacklight.persiangig.com/image/tumblr_m1287fYlXE1rrhhg7o1_500.jpg" alt="black light" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br>فریادها مرده اند<br>سكوت جاریست<br>تنهائی حاكم سرزمین بی كسی است.<br>میگویند خدا تنهاست<br>ما كه خدا نیستیم پس چرا از همه تنهاتریم؟؟!!<br>راستی یک نصیحت:<br>بدنبال واژه مباش...<br>کلمات فریبمان میدهند، وقتی اولین حرف الفباکلاه سرش برود فاتحه کلمات را باید خواند! </font> text/html 2013-12-21T06:45:36+01:00 yaghobi.mihanblog.com م.یعقوبی یلدا http://yaghobi.mihanblog.com/post/97 <font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/12/33456/YaldaNight.jpg" alt="black light" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><font size="2" face="Mihan-Koodak"><br><font size="3">شب یلداست<br>نه هندوانه، نه انار<br>دلم <font color="#FF0000">عشق </font>میخواهد<br>کنار سفره ای پر از عاری<br>نگاهم دوخته است بر نبودنت<br>شبی مایوس و طولانی دارم امشب</font></font><br><font size="2"><br><font face="Mihan-Koodak">م.یعقوبی</font></font><br> text/html 2013-09-24T08:32:49+01:00 yaghobi.mihanblog.com م.یعقوبی پائیـــز http://yaghobi.mihanblog.com/post/66 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align="center"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></span><br><img src="http://blacklight.persiangig.com/image/Fall.jpg" alt="Black Light" align="bottom" border="0" height="358" hspace="0" vspace="0" width="537"></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align="center"><br><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه چیز از جوانه ای شروع می شود که فریاد آزادی سر می دهد و قد عَلَم می کند تا بودنش را به رخ کشد، دستان سبزش قامتش را استوارتر از دیروز می کند و هر روز چند ثانیه به آسمان نزدیکتر میشود تا اینکه سایه بیندازد و چشمان تیز آفتاب را برای لحظه ای از روی زمین بردارد.</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></font></span><font size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نسیمی از جنس طراوت طنین انداز می شود چه زیبا با آن می رقصد گویی برای او می نوازد، نم نم باران گونه هایش را خیس می کند و جانی تازه به او می دهد. سحرگاه همان وقت که پرده ای سیاه آسمان رنگ می بازد قطره ای روشن تر از نور، از روی دستانش می لغزد و در دل زمین نوش جان میشود.<o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><br></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">هوا سرد شده است!<o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;برگهایش همانند باران دیروز می ریزد و او با بُهت و حیرت خشک می شود و به آنها می نگرد! چه زود نوای رفتن سردادند و او را ترک گفتند. سایه اش کم رنگتر از دیروز می شود، هر چند که آفتاب هم با او قهر است. نسیم دیروز می وزد اما امروز فریاد دلخراشش او را می لرزاند و همه داشته هایش را می برد.<o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>راستی درست گفته اند" باد آورده را باد می برد! ".<o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">برگ های زرد و سوخته هم برای خود نوایی سر می دهند. نوایی از دل طبیعت، نوای تغییر!<o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"></font></font></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">خوب گوش کن می شنویی! <o:p></o:p></font></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">" <font color="#FF9900">پائیز آمـــده است</font>"</font></span></p><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"> <p dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><b><span style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></span></b></p><p dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><b><span style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">مجتبی یعقوبی</font></span></b></p> <p dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><b><span style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"></span></b><b><span style="FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"><font size="3">نوشته ها شخصی می باشند لطفاً کپی نکنید</font></span></b></p></span> text/html 2013-09-04T12:28:35+01:00 yaghobi.mihanblog.com م.یعقوبی روز آمدنـم http://yaghobi.mihanblog.com/post/96 <div align="center"><br><img src="http://blacklight.persiangig.com/image/Im%20late.jpg" alt="Black Light" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><p style="text-align:right" align="right"><a name="OLE_LINK2"></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a name="OLE_LINK1"><br> رها میشوم در همهمــه خودیت </a></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="text-align:right" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">لبریز از بودن، عاری از زیستن، گمشـــده درناکجا آباد! <br> به دنبال چـــراغ میگردم!</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="text-align:right" align="right"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">خسته ام، خسته از بی تو بودن در دنیای مچاله ام، سخت است بگویم پر گرفته ام از کوی بودنت!<br> سُر میخورد قطره اشکی برگونه هایم و میشکند&nbsp; بغضی در گلویم! </font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="text-align:right" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">همه و همه حکایت از پشیمانیست... </font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="text-align:right" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">تلخ است کلامم در روز آمدنم، گرفتارت شده ام ای دنیایی لعنتی ، نمیخوام ورق بندازم دفتر خط خطی سالهای پشیمانیم را.</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="text-align:right" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">سطریست سفیـــد تمام ناگفته هایم!</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="text-align:right" align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">باز هم به تو پناه مبرم "خـــدا"<br style=""> </font><br><br><br><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="FA"> </span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify; " align="justify"><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma; " lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مجتبی یعقوبی</font></span></b></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl" style="text-align: justify; " align="justify"><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma; " lang="FA">نوشته ها شخصی می باشند لطفاً کپی نکنید</span></b></font></p><br><p></p></div> text/html 2013-06-17T05:59:43+01:00 yaghobi.mihanblog.com م.یعقوبی تو برام خورشید بودی -- توی این دنیای سرد! http://yaghobi.mihanblog.com/post/95 <p dir="RTL" align="center"><img src="http://blacklight.persiangig.com/image/Dad_Black%20Light.jpg" alt="Dad <3" align="bottom" border="0" height="294" hspace="0" vspace="0" width="511"></p><p dir="RTL"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">رفت<br> <br> آسانتر از آنکه تصور کنم</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">نه از قلبــــم، از صفحه روزگـار</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">میزنم ورق تمام خاطرات تلخ و شیرین را </font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">می غلتـد برگونه هایم اشـک بی اختیار!<br><br> هوای با تو بودن بد جور بی داد&nbsp; میکند</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">تو را می خوانم، تو را می خواهم</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">حتی اگر بهای دیدنت مردنم باشـد<br><br>"مجتبی"<br></font></p> text/html 2013-04-29T07:24:26+01:00 yaghobi.mihanblog.com م.یعقوبی مـادر http://yaghobi.mihanblog.com/post/87 <div align="center"><img src="http://blacklight.persiangig.com/image/Fatemeh.jpg" alt="Black Light" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br><font size="3">چراغها را خاموش کن، </font></span><font size="3"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> چشمم میتپد و دلم می جهد تا ورق می زنم دفترتاریکی خویش را !</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">میکشانی مرا به سویت، شعله می دهی شمع خموش مرا در باد !</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تو همان حس قشنگی که وجود غنچه فریاد میکشد، تا بر لب می آورد گل بودنش را، همانند تو پژمرده میگردد!</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ت<font size="3">و همانی که تمام تک واژه ها<font size="3"> <font size="3">پ<font size="3">ر معنا حقیر میشوند تا لب به سخن میگشایم<font size="3"> برای از تو گف<font size="3">تن<font size="3">.<br><font size="3">می<font size="3"> د<font size="3">هی امیــدی ا<font size="3">ز ج<font size="3">نس بودن با<font size="3"> بودنت. <br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="3"><font size="3"> </font></font></font></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اگر چه خانه ات پنهان است،</span></font></font><font size="3"> </font><font size="2"><font size="3"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> اما</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> خانه داری به وسعت اسم اعظمت در قلب کوچکم "<span style="color: rgb(255, 0, 0);">مـــادر</span>"</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-weight: bold;">مجتبی یعقوبی (سیاه نور)</span><br> text/html 2012-11-30T20:19:49+01:00 yaghobi.mihanblog.com م.یعقوبی زمستــان http://yaghobi.mihanblog.com/post/83 <div style="text-align: justify; "><div align="center"><br><br><br><img src="http://blacklight.persiangig.com/image/winter%2B.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br>پرسه میزند درکوچه ها خورشیـد، می دود در پی اش صبـا، سرد میکندنگاهش را!<br>میشود پنهـان پشت ابرهای خاکستری و میشمارد آمدن بهـار را.<br><br>میکشــد خم به ابرو، آسمان <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می لرزد تن عریان بیدها <br></font><div style="text-align: center; "><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">می شکند زیر گام هایم برگهای خشک درختان <br></font></div><div style="text-align: left; "><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">و می برد هر آنچه مانده از پاییز را با یک نفس، صبا.<br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">راستی <br>زمستان آمده است<br>بخار پشت پنجره میگوید<br> دستی بکش، تماشایست!</font><br><br><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; " lang="FA"> <p dir="rtl" style="text-align: justify; " align="justify"><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma; " lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مجتبی یعقوبی</font></span></b></font></p><font size="2"> </font><p dir="rtl" style="text-align: justify; " align="justify"><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma; " lang="FA">نوشته ها شخصی می باشند لطفاً کپی نکنید</span></b></font></p></span><br> </div> text/html 2012-09-07T16:50:24+01:00 yaghobi.mihanblog.com م.یعقوبی یک دنیا حرف هست ولی نقطه چین بس است... http://yaghobi.mihanblog.com/post/94 <font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">...<br><br></span></font><div style="text-align: center;"><img src="http://blacklight.persiangig.com/image/My%20Birthday.jpg" alt="My Bithday" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br><a href="http://yaghobi.mihanblog.com/post/64" target="_blank" title="My birthday"><br><div style="text-align: right;"><br></div></a></div>